568465116596113

Вижте силен характер ли сте с този тест

Този тест за определяне типа личност е основан върху функционалната асимет­рия на главния мозък и се смята за един от най-ефективните.

Извършете следните действия:

1. Сплетете пръстите на ръцете си. Пръстът на коя ръка е отгоре?
(Отбеле­жете си с буква „Л“- ляв или с буква „Д“- десен: по същия начин отбелязвай­те и при другите задачи.)

2. Определете водещото око. За целта вземете лист хартия и пробийте в него отвор. Сега погледнете някой предмет през отвора с двете очи.След това оставайки в същото положение, закривайте последователно лявото и дяс­ното око. Ще видите предмета само с водещото око. (Отбележете го с бук­ва.)

3. Скръстете ръце на гърдите. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

4. Ръкопляскайте известно време. Коя ръка е отгоре? (Отбележете с буква.)

В зависимост от получената комбинация букви можете да определите психоло­гическия тип на вашата личност.

1. ДДДД – ориентация към общоприетото мнение, към стереотипите. Това е кон­сервативен тип характер с най-стабилното (правилно) поведение.

2. ДДДЛ – неуверен консерватизъм, слаб тип нервна система. Характерна черта – нерешителност.

3. ДДЛД – склонност към кокетство, решителност, чувство за хумор, активност, енергичност, артистизъм. При общуването с такъв човек са необходими ху­мор и решителност, тъй като този силен тип характер не възприема по-слабите.

4. ДДЛЛ – рядък и самостоятелен тип характер. Близък до предходния, но по-мал­ко решителен и енергичен, в известна степен по-мек. Висока контактност.

5. ДЛДД – делови тип характер, съчетаващ аналитичен ум и мекота (основна чер­та). По-често се среща при жените. Общоприет тип делова жена. Бавна адап­тация, предпазливост. Такива хора никога не влизат в конфликти с „челен удар“, при тях преобладава пресметливостта, търпимостта, забавеността в развитието на отношенията, известна хладина.

6. ДЛДЛ – най-слабия тип характер, много рядък. Беззащитността и слабостта са свързани както с неспособността да се влиза в конфликти, така и с податли­востта на различни влияния. Среща се само при жените.

7. ДЛЛД – склонност към нови впечатления и способност да не създава конфлик­ти, известно непостоянство. На подобни характери са свойствени емоцио­нална мудност, нега, простота, редки прояви на смелост в общуването, спо­собност да превключва на нов тип поведение. Значително по-често се сре­ща при жените.

8. ДЛЛЛ – непостоянен и независим тип характер. Основна черта – аналитичност в съчетание с останалите леви тестове. Среща се рядко.

9. ЛДДД – един от най-често срещащите се типове характер с добра адаптация към различни условия. Основна черта – емоционалност в съчетание с дос­татъчна настойчивост, която се проявява преди всичко в основните страте­гически въпроси на живота – брак, образование и т.н. Висока степен на по­датливост на чуждо влияние. Лесно установява контакт практически с всич­ки останали типове характер. При мъжете емоционалността е понижена, наблюдава се склонност към флегматичност.

10. ЛДДЛ – мекота, отстъпчивост към предпазващо влияние. Изисква особено грижливо отношение към себе си. Тип „малката кралица“.

11. ЛДЛД – най-силния тип характер, трудно се поддава на убеждаване – за целта се изисква силно разнообразно влияние. Способен да проявява настойчивост, но по­някога тя преминава в „зацикляне“ при преследването на второстепенни цели. Силна индивидуалност. Притежава способност за преодоляване на трудностите. Известен консерватизъм поради недостатъчно внимание към чуждата гледна точка. Такива хора не обичат инфантилността.

12. ЛДЛЛ – силен, но ненатрапчив характер, практически неподдаващ се на убеж­даване. Основна черта – вътрешна агресивност, прикрита с външна мекота и емоционалност. Бързо взаимодействие, но бавно взаиморазбиране.

13. ЛЛДД – дружелюбие и простота, известна разхвърляност на интересите.

14. ЛЛДЛ – основни черти – простодушие, мекота, доверчивост. Това е много ря­дък тип.

15. ЛЛЛД – емоционалност в съчетание с решителност (основна черта). Енергичността и известната разхвърляност водят до това, че подобни типове могат под вли­яние на емоциите веднага да вземат прибързани решения.

16. ЛЛЛЛ – притежателите на пълен набор „леви“ тестове са хора, за които са харак­терни: способността да погледнат на нещата по новому, много голяма емоционал­ност, индивидуализъм, упорство. Стремежът към самозащита понякога преминава в затвореност.

Facebook Comments

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*